कार्यक्रम तालिका

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
गीत08:00 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 12:00 am
मधुश्रुति12:00 pm – 1:00 pm
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
नेपाल भाषा समाचार06:30 pm- 07:30 pm
गीत07:30 pm- 09:00 pm
कथा जिन्दगीकाे09:00 am – 09:30 pm
गीत09:30 pm – 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
गीत08:00 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 12:00 am
कथा जिन्दगीकाे पुन प्रशारण12:00 pm – 1:00 pm
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
नेपाल भाषा समाचार06:30 pm- 07:30 pm
गीत07:30 pm- 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:15 am
BBC NEWS07:15 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
गीत08:00 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 12:00 am
हेलाे नेपाली12:00 pm – 1:00 pm
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
गीत06:30 pm- 07:30 pm
नेपाल भाषा समाचार07:30 pm- 08:00 pm
गीत08:00 pm- 08:45 pm
BBC NEWS08:45 pm- 09:30 pm
गीत09:30 pm- 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:15 am
BBC NEWS07:15 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
हाम्रो सूर्यविनायक08:00 am – 08:30 am
गीत08:30 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 1:00 am
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
गीत06:30 pm- 07:30 pm
नेपाल भाषा समाचार07:30 pm- 08:00 pm
गीत08:00 pm- 08:45 pm
BBC NEWS08:45 pm- 09:30 pm
गीत09:30 pm- 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:15 am
BBC NEWS07:15 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
गीत08:00 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 1:00 am
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
गीत06:30 pm- 07:30 pm
नेपाल भाषा समाचार07:30 pm- 08:00 pm
गीत08:00 pm- 08:45 pm
BBC NEWS08:45 pm- 09:30 pm
गीत09:30 pm- 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:15 am
BBC NEWS07:15 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
हाम्रो चाँगुनारायण08:00 am – 08:30 am
गीत06:30 am – 07:15 am
गीत08:30 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 1:00 am
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
विश्व परिवेश06:30 pm – 07:30 pm
गीत06:30 pm- 07:30 pm
नेपाल भाषा समाचार07:30 pm- 08:00 pm
गीत08:00 pm- 08:45 pm
BBC NEWS08:45 pm- 09:00 pm
गजल गगन09:00 pm- 10:00 pm
गीत10:00 pm- 11:00 pm

भजन05:00 am – 06:00 am
समाचार06:00 am – 06:30 am
गीत06:30 am – 07:30 am
नेपाल भाषा समाचार07:30 am – 08:00 am
गीत08:00 am – 09:00 am
समाचार09:00 am – 09:30 am
गीत09:30 am – 12:00 am
Saturday Fun12:00 pm- 1:00 pm
समाचार01:00 pm – 01:30 pm
गीत01:30 am – 3:00 am
हिमालयन हाइलाइट03:00 pm – 03:15 pm
गीत03:15 pm – 06:00 pm
समाचार06:00 pm – 06:30 pm
विश्व परिवेश06:30 pm – 07:30 pm
गीत06:30 pm- 07:00 pm
बाल सन्सार07:00 pm – 07:30 pm
नेपाल भाषा समाचार07:30 pm- 08:00 pm
गीत08:00 pm- 08:11 pm